image Saumon 6 pces

Sashimi
Saumon 6 pces

12.2 €

image Thon 6 pces

Sashimi
Thon 6 pces

14.5 €

image Thon-saumon 6 pces

Sashimi
Thon-saumon 6 pces

13.4 €

image Saumon 12 pces

Sashimi
Saumon 12 pces

20.5 €

image Thon 12 pces

Sashimi
Thon 12 pces

24.5 €

image Thon-saumon 12 pces

Sashimi
Thon-saumon 12 pces

22.5 €

image Saumon 1 pce

Sashimi
Saumon 1 pce

2.35 €

image Thon 1 pce

Sashimi
Thon 1 pce

2.7 €